ALAPÍTVÁNYUNK

Ked­ves Láto­gatóink!

A „Mer­ca­tor Mo­vet Mun­dum” Alapítvány Ku­ratóri­umának nevében tisz­te­let­tel köszöntöm Önöket.

Az Alapítványt 1990. de­cem­ber 3-án vállal­kozók, szak­mai ok­tatásban résztvevők azért hozták létre, ho­gy a BGSZC Szász Fe­renc Ke­res­ke­del­mi Szak­gimnázi­uma és Szakközépis­kolájában (ill. an­nak jo­gelődje­iben) emel­kedjen az elméle­ti és a gy­akor­la­ti ok­tatás színvo­nala.

En­nek érdekében kors­zerűsítettük a tárgyi feltéte­leket (pl. számítógépek, ok­tatástech­ni­kai eszközök vásárlása), ta­nany­ago­kat és hozzá kapc­solódó segéda­ny­ago­kat fej­lesz­tettünk, s elősegítettük az új ok­tatási módsze­rek ki­dol­gozását, me­gis­merését.

Az évek során a célja­ink fo­ly­ama­tosan bővültek.

Törekvésünk, ho­gy támo­gas­suk a te­hetsége­ket (ösztöndíj), segítsünk a hátrány­os he­lyzetű ta­nulókon (ebédel­tetés). Fon­tos értéknek tart­juk a ha­gy­omány­ok ápolását is (pl. is­ko­lai ren­dezvény­ek: sza­laga­vató; kultúránkhoz kötődő), ezért biz­tosítjuk azok fi­nanszírozását.

Le­hetősége­ink sze­rint támo­gat­juk az is­me­ret­terjesztő (vetélkedők), a kul­turális, va­lamint a szak­mai prog­ra­mok (üzemláto­gatás) meg­valósulását.

A ne­velés-ok­tatás fo­ly­amatának nélkülözhe­tet­len tény­ezője a pe­dagógus. Az Alapítvány ese­tenként (pályázat kiírás útján) ok­tatástech­ni­kai eszközökkel támo­gat­ja, ju­tal­mazza a ki­magasló munkát végző pe­dagógu­sokat is.

Az Alapítvány célja­inak meg­valósulást egyéni be­fizetők, ese­tenként vállal­kozások adománya, de le­ginkább a magánszemély­ek személyi jöve­dele­madójának 1 %-a biz­tosítja.

Köszönjük je­len­le­gi és jövőbe­ni támo­gatóink segítségét!

An­nak érdekében, ho­gy az Alapítvány még több segítséget nyújthas­son, ho­gy még inkább meg­fe­lel­hessen felvállalt célja­inak, kérjük továbbra is támo­gatásu­kat, bi­zal­mu­kat.

Adószám: 19639484-1-42

Az alapítvány alap­do­kumen­tu­mai:

Alapító okirat
Végzés

Beszámolók:
Beszámoló 2014.
Beszámoló 2015.
Beszámoló 2016.
Beszámoló 2017.
Kiegészítő melléklet 2017.évről
Beszámoló 2018.
Kiegészítő melléklet 2018.évről

Támogatások:
Támogatások 2017.

Határozatok:
Határozatok 2017.
Határozatok 2018.